Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle online-bestellingen en verkooptransacties die door de klant worden geplaatst via de website www.ledrailing.be ( ‘Website’) met betrekking tot de op de Website aangeboden producten (‘Product(en)’).
De Website is eigendom en wordt beheerd door DE RYCKE METALWORX BV (de ‘Verkoper’, ‘wij’ of ‘ons’, afhankelijk van de context), die optreedt als verkoper van de Producten. Door gebruik te maken van de website en/of door een bestelling te plaatsen, accepteert de klant dat hij gebonden is aan de onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden aan de klant ter beschikking gesteld voor het afsluiten van een overeenkomst met de klant. De klant dient steeds de algemene voorwaarden na te lezen en te bevestigen dat hij de algemene voorwaarden aanvaardt, anders kan hij de bestelling niet afronden. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. De versie van de toepasselijke voorwaarden die geldt voor de klant is de versie die te vinden is op de website www.ledrailing.be op het moment van de plaatsing van de bestelling.

1.2 Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, die niet onder voogdij staan, met een leveringsadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend opgemaakt voor Belgische en Nederlandse klanten. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Dienvolgens is het aanbod op de website www.ledrailing.be slechts bestemd voor in België en Nederland woonachtige klanten.

2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

2.1 Het bestelproces via de website verloopt als volgt:

 • aanvinken standaardopties aan te vinken (o.a. type leuning, profiel, type ledverlichting, type muur, …);
 • opgave specifieke lengte van de gewenste leuning;
 • klikken op het venster ‘Bereken uw prijs’ waarop de klant de totale prijs te zien zal krijgen van de Producten;
 • klikken op het venster ‘Bestel nu’ waardoor de klant doorverwezen naar de winkelmand waarin een overzicht is opgenomen van de gewenste bestelling;
 • opgave door de klant van de facturatie- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en andere vereiste informatie);
 • aanvinken van de gewenste wijze van betaling;
 • aanvinken van de vakjes ‘ik aanvaard de algemene voorwaarden’ en ‘bestelling met betaalverplichting’;
 • klikken op het venster ‘bestelling plaatsen’ om de bestelling te plaatsen;

Als de klant een persoonlijk account (‘terugkerende klant’) aanmaakt, dient hij een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord en geeft dit aan niemand door, want u bent persoonlijk verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

2.2 Bestellingen geplaatst via de website www.ledrailing.be worden slechts bindend voor ons nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook voor kiezen uw bestelling niet te accepteren.
Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

 • op het moment dat de bestelling werd geplaats, er zich een fout van technische aard voordeed op de website;
 • het bestelde product niet beschikbaar is;
 • de verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
 • onze beveiligingssystemen aangeven dat een bestelling abnormaal is of mogelijks frauduleus;
 • wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger dan 18 jaar is;

Zodra de klant een bestelling heeft geplaatst en uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen na plaatsing van de bestelling, ontvangt de klant een email ter bevestiging van de bestelling en bijhorende factuur indien de klant zijn emailadres heeft geregistreerd. Deze bevestiging betekent dat uw bestelling werd geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1 Alvorens een bestelling te plaatsen wordt de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar gesteld voor de klant. De door de klant verschuldigde prijs is de prijs die vermeld is op de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst.

3.2. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief.

3.3. Alle prijzen van Producten zijn inclusief leverings- en verzendkosten of plaatsingskosten, afhankelijk van de keuze die u maakt tijdens het bestellen.

3.4. Als een Product niet correct geprijsd is op de website en/of de specificaties van een Product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zijn, zullen wij schriftelijk contact opnemen met de klant zodra wij kennis krijgen van de onjuiste prijs en/of onjuiste specificatie. De klant heeft alsdan de mogelijkheid om de producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren.
De bestelling wordt in voorkomend geval pas verwerkt nadat wij de instructies van de klant hebben ontvangen binnen een termijn van 15 dagen vanaf het ogenblik dat wij de klant in kennis hebben gesteld van de onjuiste prijs en/of onjuiste specificatie. Indien wij er niet in slagen contact op te nemen met de klant gebruikmakend van de contactgegevens die de klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als wij geen antwoord ontvangen van de klant binnen de hierboven vermelde termijn, behandelen wij de bestelling als geannuleerd en stellen wij de klant daarvan schriftelijk op de hoogte.

4. Betaling en betalingsmiddelen

4.1. De klant kan de verschuldigde prijs betalen via de volgende betaalmiddelen:

Bancontact: 
Nadat de klant de keuze heeft gemaakt voor Bancontact als betaalwijze bij het afrekenen wordt de klant doorverwezen naar een omgeving van zijn eigen bank en kan er betaald worden door in te loggen met een identificatiecode of pincode om de betaling af te ronden.
SOFORT Banking: SOFORT Banking is een Europese betaalmethode waarmee betalingen en donaties gedaan kunnen worden, zonder dat consumenten extra accounts aan hoeven te maken.
KBC/CBC Betaalknop: Via de KBC/CBC-betaalknop kunnen Belgische klanten van de KBC/CBC bank eenvoudig online betalen.
Belfius Direct Net: Belfius is een van de grootste banken van België. Met de Belfius Pay Button voorziet de bank haar klanten van een eigen betaaloplossing.
iDEAL: iDEAL is de meest gebruikte betaalmethode in Nederland. Minstens 60% van de Nederlandse shoppers gebruikt het voor het betalen van hun online aankopen. Het is een betrouwbare en makkelijke online betaalmethode die veel vertrouwen geniet.
Creditcard of betaalkaart: De klant kan zijn betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruik maken van een geldige creditcard (VISA, Maestro of Mastercard).

De klant dient te betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

4.2. Indien de klant de keuze heeft gemaakt voor betaling middels bankoverschrijving, zullen wij de bestelling pas beginnen verwerken vanaf het ogenblik van de ontvangst van de volledige betaling. Indien wij niet de volledige betaling ontvangen binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling, hebben wij het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

5. Verzending en levering

5.1. Wij verbinden ons ertoe om de bestelling te leveren binnen een termijn van twee maanden na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt.
Indien wij niet in staat zijn om de bestelling te leveren binnen de bovenvermelde termijn, verbinden wij ons ertoe om de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De klant zal ons dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als wij de termijn opnieuw overschrijden, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren.

5.2. Wij zullen de bestelling leveren en desgevallend (indien werd geopteerd voor plaatsing van de producten door ons) tot plaatsing/installatie overgaan op het adres dat de klant aan ons heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.
De Producten zullen enkel worden afgeleverd mits vertoning van een officieel identiteitsbewijs en ondertekening door de klant van een leveringsbon voor goede ontvangst.

5.3. Bij levering dient de klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de klant de levering niet aanvaarden en dient hij ons onmiddellijk op de hoogte te brengen. Na kennisgeving zullen wij de klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde producten. Elk zichtbaar gebrek dient onmiddellijk te worden gemeld en dit binnen een termijn van 2 dagen na levering.

5.4. 
Indien de klant er voor kiest de Producten door ons te laten plaatsen, dient de klant zich er van tevoren van te vergewissen dat de toegang (deur, inkomhal, trappen, lift, binnendeuren, gang, enz.) voldoende breed en hoog zijn voor een normaal verloop van de levering/plaatsing. In geval van twijfel dient de klant voor de bestelling contact op te nemen met ons.

De klant dient, indien wordt gekozen voor plaatsing door ons, er voor te zorgen dat alle voorbereidende werken zijn getroffen opdat eenvoudig tot plaatsing kan worden overgegaan. In het bijzonder dient de klant er zorg voor te dragen dat een voedingskabel is voorzien waarop de ledverlichting kan worden aangesloten.

6. Herroepingsrecht

6.1. De klant kan in beginsel geen herroepingsrecht uitoefenen gezien de bestelling betrekking heeft op de levering van goederen volgens specificaties van de klant of duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

6.2. In zoverre de bestelling geen betrekking zou hebben op de levering van goederen volgens specificaties van de klant of duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, zal de klant een wettelijk recht hebben om de overeenkomst te herroepen gedurende een termijn van 14 dagen. De klant dient ons daarvan op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 dagen en van zijn wens om een terugbetaling te ontvangen. De klant hoeft in voorkomend geval geen reden voor de herroeping op te geven. Het beginpunt van de termijn om de overeenkomst te herroepen kan variëren waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

 • Indien de levering één enkel Product betreft, begint de termijn te lopen de dag na ontvangst van het Product door de klant;
 • Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn te lopen de dag nadat de klant het laatst bestelde Product heeft ontvangen;

Indien de klant beslist de overeenkomst te herroepen, dient hij ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen middels een mededeling waarbij hij duidelijk en ondubbelzinnig te kennen geeft de bestelling te willen herroepen, met duidelijke opgave van de bestelde Producten, de datum van bestelling, de datum van ontvangst van de Producten, de naam en contactgegevens van de klant en de datum van opmaak van de mededeling. De klant kan daartoe eveneens het modelformulier voor de herroeping hanteren (waarvan een model te vinden is in bijlage 2 van boek VI van het Wetboek Economisch Recht – zie ook: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf).

De klant dient de Producten terug te bezorgen aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping. De Producten dienen op dezelfde wijze aan ons te worden verzonden als deze waarop de klant de Producten ontvangen heeft. Alle kosten voor het retourneren van de bestelling worden door de klant betaald.

In geval van herroeping zullen wij de reeds door de klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. Wij zullen alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten. Wij kunnen de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.

6.3. De klant kan zich in geen geval op enig herroepingsrecht beroepen voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

7. Garantie

7.1. De klant heeft recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

7.2.
De klant dient de onderneming schriftelijk te informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijze gekend had kunnen zijn door de klant.

7.3.
Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van 2 jaar, moet de klant het gebrekkig Product terug bezorgen aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving over het gebrekkig Product. De Producten dienen op dezelfde wijze aan ons te worden verzonden als deze waarop de klant de Producten ontvangen heeft. Alle kosten voor het retourneren van de bestelling worden door de klant betaald.

Na teruggave van het gebrekkig Product zullen wij de klant een nieuw Product sturen of het Product repareren en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten.
Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij onze leveranciers. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te beëindigen en zullen wij de prijs terugbetalen. Alsdan zullen wij de reeds door de klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. Wij zullen alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten. Wij kunnen de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.

7.4. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften, evenals slijtage worden niet gedekt door de garantie.
Herstellingen uitgevoerd door een derde partij geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het gebrek.

8. Klachtenprocedure

Als de klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met ons via het in artikel 15 vermelde emailadres en telefoonnummer. De klant dient ons in elk geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

9. Overdracht en onderaanneming

Wij hebben het recht onze rechten en verplichtingen krachtens de overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bijvoorbeeld voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

10. Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens van de klant uitsluiting in overeenstemming met het privacybeleid op onze website.

11. Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de verkochte en geleverde Producten tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire schadevergoedingen. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de Producten.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

12.2. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

12.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen of indirecte schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, omzetverlies, productiebeperkingen, verlies van cliënteel of vordering van derden.

12.4. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen krachtens de overeenkomst die te wijten is aan overmacht, inclusief, doch niet beperkt tot brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, pandemie, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.
In geval van overmacht zullen wij de klant hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen en zullen onze verplichtingen worden opgeschort en de termijn voor de uitvoering van onze verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van overmacht.

12.4. Wij doen alles wat mogelijk is om de eigenschappen van onze Producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

12.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel foutief doorgegeven van de lengte van de gewenste afmetingen van de Producten (bijvoorbeeld lengte leuning). Wij dragen dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.

13. Varia

De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules. In geval van gebeurlijke nietigheid zal de nietige bepaling of het onderdeel ervan worden vervangen door een geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderwerpen aan het Belgisch recht en op de overeenkomst gesloten tussen ons en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Belgisch recht van toepasing. De overeenkomsten voor de aankoop van producten via onze website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden zodoende geregeld door het Belgisch recht.

14.2. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zullen uitsluitend de Belgische rechtbanken rechtsmacht hebben om kennis te nemen van alle geschillen die tussen ons en de klant zouden rijzen. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling bevoegd zijn om kennis te nemen van alle geschillen die tussen ons en de klant zouden rijzen.

15. Bedrijfsinformatie over DE RYCKE METALWORX BV

Scroll naar boven